Povlastice za invalide

P rava invalidnih lica u prevozu reguliše Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju INVALIDNIH LICA. Prema članu 1. pravo na povlastice u prevozu imaju: slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multiple skleroze sa prebivalištem u Republici Srbiji. Pravo na povlašćenu cenu u prevozu imaju i njihovi pratioci.

I nvalidna lica imaju po Zakonu pravo u toku godine na šest putovanja sa povlasticama 75 posto od redovne cene.
Jednim putovanjem se smatra vožnja u odlasku i u povratku.
Pratilac invalidnog lica u drumskom saobraćaju ima pravo na besplatnu vožnju.
Ako je pratilac invalidnog lica – invalid on nema prava na povlasticu kao pratilac.
Pravo na povlasticu invalidno lice ostvaruje na osnovu knjižice za povlašćenu vožnju koju izdaju savezi i društva obolelih od gore pobrojanih bolesti.
Pravo na povlasticu pratilac invalidnog lica ostvaruje na osnovu objave za besplatnu vožnju koju izdaju savezi ili društva obolelih od navedenih bolesti.
I invalidna lica i njihovi pratioci obavezni su da prodavcu karata ili voznom osoblju stave na uvid svoje knjižice jer su one javne isprave kojima se reguliše pravo na povlašćenu vožnju.

V ojni invalidi ostvaruju pravo na besplatnu vožnju na osnovu objave za besplatnu vožnju, a na osnovu zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodicama palih boraca.